HOTĂRÂREA nr. 62 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 62 

Din  20.04.2021

privind  aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Construire locuinte pentru tineri  destinate inchirierii P +3E precum si a amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

  – Referatul de aprobare nr.5618/19.04. 2021 a domnului primar aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Construire locuinte pentru tineri  destinate inchirierii P +3E precum si a amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

 –  Raportul de specialitate nr 5618/19.04. 2021 a domnului primar privind aprobarea asigurarii din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Construire locuinte pentru tineri  destinate inchirierii P +3E precum si a amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Jibou  .

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d , art. 196 (1)lit. a, art 139 (3)lit g   din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTARASTE

Art 1 Se aproba  asigurarea  din bugetul local a costurilor executiei utilitatilor aferente   investitiei Construire locuinte pentru tineri  destinate inchirierii P +3E precum si a amplasamentului  apa ,canalizare,energie electrica,gaze, telefonie,cai de acces ,alei pietonale  spatii verzi  etc

Valoarea estimata a utilitatilor  este de 20.000lei tva inclus contributia pentru anul 2021

Art 2 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza domnul primar si  biroul investitii si contabilitate

Art 3 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Jud. Salaj
  • Agentia Nationala pentru locuinte  Bucuresti
  • Biroul Urbanism ,administrarea domeniului public si privat al orasului, investiotii  si contabilitate
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA