Viceprimar

Pașcalău Vlad-Andrei

WhatsApp Image 2020-11-27 at 15.59.11

I. IDENTIFICARE

Cetăţenia: română
Studii: Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad
Profesia de bază: Economist- Marketing

PRINCIPALELE ATRIBUȚII:


1. asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;
2. participă la coordonarea realizării serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
3. ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
4.ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
5. ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
6. participă la asigurarea elaborării planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
7. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
8. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
9, răspunde de inventarierea şi administrarea domeniului public şi privat al oraşului;
10. controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pupulaţiei, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
11. exercită controlul asupra activităţii din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
12. organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din unitatea administrativ-teritorilală şi punerea la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
13. răspunde şi ia măsuri pentru depozitarea corespunzatoare a deşeurilor menajere, industriale sau de alt tip, asigurarea igienizării cursurilor de apă, precum şi decolmatarea văilor, şi podeţelor în raza noastră de competenţă, pentru asigurarea scurgerii apelor;
14. asigură întreţinerea si gestionarea corespunzatoare a pajiştilor naturale;
15. împuternicirea de a constata contravenţii şi a aplica sancţiuni în sfera sa de activitate;
16. împuternicirea de a semna adeverinţe, certificate fiscale, adrese, situatii statistice, si alte acte emise de Aparatul de specialitate al Primarului şi Serviciile publice din subordinea Consiliului Local;
17. în absenţa primarului din instituţie, pe perioada concediului de odihnă, concedii pentru incapacitate temporară de muncă, programe de perfectionare şi alte situaţii temeinic jutificate, semnează Dispoziții, Carnete de producători agricoli, Autorizații de construire și Certificate de urbanism;
18. Gestionează, face propuneri, întocmește rapoarte în vederea administrării și valorificării findului forestier, proprietatea UAT Jibou;
19. Îndeplineşte potrivit legii orice alte atribuţii încredinţate de Consiliul local, primar, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative;

Limite de competenţă: Coordoneaza, îndrumă şi evaluează activitatea personalului compartimentelor şi serviciilor repartizate prin organigramă.

Program audiențe:

Marți între orele 10 -12

Viceprimarul acordă audiențe pe următoarele probleme:

  • servicii publice de interes local
  • avize, acorduri, autorizații
  • protecția mediului