HOTĂRÂREA nr.60

Din 28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.60

Din 28.03.2023

privind mandatarea primarului Oraşului Jibou în A.G.A. ADI ECODES

să exprime un vot referitor la ajustarea tarifelor practicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016

Consiliul local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare a Primarului Oraşului nr. 3943/24.03.2023;

-Raportul de specialitate al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului nr. 3944/24.03.2023;

-Adresa cu nr. 247 / 22.03.2023  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Ecodes Salaj “ se solicita  adoptarea unei hotarari de Consiliu Local pentru  mandatarea reprezentantilor legali ai membrilor asociati sa exprime un vot in AGA privind solicitarea Operatorului CT1 de ajustare a tarifelor conform Ordinului 640/2022 în cadrul  Contractului de delegare nr.479 din 07.12.2016;

-Notificarea nr.343/09.12.2022, operatorul Asocierea SC Brantner Environment SRL-SC Brantner Servicii Ecologice SRL solicita ajustarea tarifelor aplicate in prezent in cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, conform Ordinului ANRSC 640/2022.

-Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”;

-Art.2 lit. r), art.10, alin.(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art.20 alin. 2 lit. d) și art.26 alin. 7, 8 ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ Art. 129 alin. (2) lit.a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. (7), lit. n) şi  Art.132;

-Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale CT1 –  nr.479/07.12.2016;

-Prevederile Ordinului 109/2007 ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

-Văzând  prevederile art. 129 (2) lit.a) și d), alin. 3, lit. c și alin.7 lit. lit. n) şi  Art.132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificările și completările ulterioare;

-În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se mandatează domnul ing.Ghiurco Dan,primar desemnat în AGA ”ADI EODES” al orașului Jibou să exprime un vot în cadrul Adunării Generale a Asociației de dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” privind propunerea de ajustare a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare din județul Sălaj – Componența Colectare și Transport deșeuri municipale – CT1- Nr.479 din 07.12.2016, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotătâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Oraşului Jibou.

          Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituția Prefectului -Judeţul Sălaj;

-Primarul Oraşului Jibou

-Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj

-Dosar şedinţă/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

         BIG  VALENTIN                             SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA