Hotararea nr. 9 din 4 februarie 2014

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 9

                                                            Din 4 februarie 2014

Privind aprobarea  bugetului local de funcţionare  pentru anul 2014

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 4 februarie 2014,

            Având în vedere  proiectul de hotarare avizat de Grupul de lucru interinstitutional judetean Salaj,  referatul de specialitate nr.536/29.01.2014 al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de funcţionare pe anul 2013,  precum şi avizele cu nr. 597, 598,599 din 3 februarie 2014 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            Văzând adresa nr.827/17.01.2014 a D.G.F.P. Salaj si adresa nr.124/10.01.2014 a Consiliului Judeţean Sălaj;

            In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            In baza prevederilor Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014.

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de funcţionare  pe anul 2014 conform Anexei   care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar-Eugen Bălănean  şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

    Pop Iulius-Emmanuel                                                                        SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria