HOTĂRÂREA nr .158 Din 20. 12. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA nr .158

                                                Din 20. 12. 2016

Privind aprobarea programului de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2017 pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 20. 12 2016,

            Având în vedere

 –  raportul nr.15.383 din 09. 12. 2016  al compartimentului  Disciplina in constructii si Protectia Mediului 

 expunerea de motive a d-lui Primar, avizul comisiei de specialitate;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Vazand prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata  cu modificari  prin Legea nr.267/2006;

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă programul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2017 pentru salubrizarea, igienizarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a cursurilor de apă, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar şi Serviciul de gospodarie comununala, Politia locala .

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:       

  • dl.Primar
  • dl.viceprimar
  • Serviciul de gospodarie comunala
  • mijloace de publicitate
  • Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj
  • Dosar hotărâri.
  • Politia locala

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 Petrean Doru                                                                          Contrasemnează:

                                                                                        Secretar Oraş,Opris Maria