HOTĂRÂREA NR. 39 din 25 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

UAT ORAȘ JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39

Din 25 aprilie 2017

privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a unor parcele de teren situate în incinta Parcului Industrial Jibou  în vederea realizarii unor construcţii industriale

       Consiliul local al orasului Jibou

       Avand in vedere :

      -referatul   nr.4648 din 18.04.2017 al  compartimentului  urbanism și administrarea domeniului public și privat  al orașului Jibou , expunerea de  motive a domnului primar,  

      -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

    –   Strategia locală de dezvoltare economică socială a oraşului Jibou are ca principal obiectiv stimularea potenţialului economic al industriei şi crearea de condiţii pentru diversificarea facilităţilor şi a serviciilor oferite cetățenilor.

      – având în vedere că potenţiali  investitori și-au manifestat interesul pentru a cumpăra teren în Parcul Industrial Jibou  în vederea realizării unor construcţii industriale

        Potrivit  prevederilor art.36 alin(2) lit c,  art.123 din Legea nr 215/2001  legea administrației publice locale  republicată cu modificările și completările ulterioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         În temeiul  art.45 alin (3) din Legea nr 215/2001  legea administrației publice locale 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1 Se aprobă  vânzărea  prin licitație publică deschisă cu strigare pentru :

            a) parcela înscrisă în CF 52107 nr. cad 287/1/4  în suprafaţă de 3728 mp –  pret minim de pornire a licitatiei  61.100  lei  

            b)parcela înscrisă în CF 52683 nr. cad 52683  în suprafaţă de 2822 mp –  pret minim de pornire a licitatiei  46.200  lei  

    Art.2 Se aprobă caietul de sarcini cu documentaţia de licitație aferentă fiecarei parcele în parte conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta  ;

    Art.3 Se aprobă  raportul de evaluare actualizat  întocmit de  ing. Dehelean Gheorghe –evaluator atestat S.C.Demed Expert SRL;

    Art.4  Se aprobă desemnarea a doi consilieri locali membri titulari în comisia de evaluare a ofertelor  pentru vanzare teren : Cotuț Stefan, Stana Ioan  precum și doi membri supleanti Țaran Daniel și Țelea Muresan Valentin

   Art.5  Imputernicirea primarului să  semneze la un birou notarial   actul de vânzare cumpărare a imobilului în cauză.

   Art.6  Prezenta  se comuică  cu:

             -Domnul Primar

            – Instituția Prefectului județului Sălaj

            – Compartimentul administrarea domeniului public și privat

            – Compartimentulu buget finante, contabilitate impozite și taxe.

            – dosar de ședință /dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează:SECRETAR

                      Țelea Muresan Valentin                                Opriș Maria