PH nr. 86 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr. 86

Din  31.07.2018

privind  modificarea denumirii Compartimentului de Servicii și Prestații Sociale 

în Direcția de Asistență Socială, modificarea structurii organizatorice,

a Organigramei UAT oraș Jibou, Statului de funcții cu numărul de posturi  și a Regulamentelor de organizare și funcționare

           Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

           – raportul de specialitate nr.9556/25.07.2018  al Compartimentului Organizare, salarizare Resurse Umane, prin care se propune modificarea denumirii Compartimentului de Servicii și Prestații Sociale  în Direcția de asistență socială , modificarea structurii organizatorice, a Organigramei UAT oraș Jibou, Statului de funcții cu numărul de posturi și a Regulamentelor de organizare și funcționare;

          -Notă de fundamentare  nr. 9.555/25.07.2018

          Potrivit prevederilor:

          -art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare:

          -Legea Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

          -Art.113 (3),(5) din Legea nr.292/2011 a  asistenței sociale conform cărora “Serviciile  publice de asistență  socială se organizează în subordinea consiliilor locale, ale municipiilor și orașelor, la nivel de direcție;

          HG 797/2017 privind aprobarea  regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială  și a structurii orientative de personal cu modificările și completările ulterioare;

          -HG nr. 417/2018 din 08.06.2017 privind modificarea HG nr.797/2017

          -OUG nr.18/2017 privind asistența  medicală comunitară;

          -HG nr. 56/2009 pentru aprobarea  Normelor Metodologice  de aplicare a           -OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de  atribuții și competențe

          -Legea nr.53/2003  republicată ,Codul  Muncii cu modificările și completările ulterioare;

          Adresa Instituției Prefectului Sălaj nr.4806/25.05.2018 prin care se comunică numărul maxim de posturi pe care UAT Oraș Jibou îl poate avea potrivit OUG nr.63/2010;

          Expunerea de motive  a domnului Primar și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

          În temeiul prevederilor art.36 alin.( 2) lit. d, art.36 alin.( 6) lit. a, pct. 2 ), art.45 (1) din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                    

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art.1  Se aprobă organizarea Direcției de Asistență Socială, ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului. 

           Art.2  Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare al Direcției, conform anexei I parte integrantă din prezenta.

          Art.3  Se aprobă Nota de Actualizare al Regulamentului de Organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al primarului conform anexei II parte integrantă din perezenta.

          Art.4 Se aprobă transformarea funcției publice vacante de executie din cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat,  pozitia nr.16 din Statul de funcții – din Referent, clasa III, Grad professional superior, studii medii în funcția publică de Consilier, Clasa I, Grad profesional Superior, studii superioare.

          Art.5  Se aprobă  Organigrama și Statul de funcții  al UAT Oraș Jibou , conform anexei III  parte integrantă din perezenta.

           Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și Compartimentului Organizare, salarizare Resurse Umane. 

           Art.7 Prezenta  se comunică cu:

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Dl. Primar

          -Compartimentul Organizare, salarizare Resurse Umane 

          -ANFP București

          -Dosar de ședință

          -Mass-media /publicitate

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                               SECRETAR ORAȘ

                                                                                                       OPRIȘ MARIA