HOTARAREA nr 128 din 25.10.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                         HOTARAREA nr 128        

                                         din  25. 10.   2016  

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor,  pentru anul 2017

            Consiliul local al  orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara la Casa de Cultura

            Având în vedere referatul nr. 13024 din 13 . 10. 2016  al biroului resurse umane, adresa nr. 10808 din 22 08. 2016 înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 precum si adresa nr.50.653 /2016  a ANFP, expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 3 a Consiliului local

            In baza prevederilor :art. 23 alin.1 lit. a-g din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată , art. 10 alin.1 din Ordinul nr.7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

In temeiul art. 45(1,2 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală,  republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 –Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice  din  aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2017 conform Anexei care face parte integrantă din  hotărâre.

            Art. 2 –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează dl.primar şi doamna Teglas Rodica  inspector resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

                             –  ANFP Bucuresti

                             –  Dl. primar

                             –  Institutia Prefectului judetului Salaj

                              – Biroul resurse umane

                             –  Mijloace de publicitate

                             –  Dosar sedinta/ dosar hotarari .

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA  SECRETAR

Prof . Pintea Victor                                                        Opris Maria