HOTĂRÂREA NR.103

Din 27.06.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.103

Din 27.06.2023

Privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,       

Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr. al Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, prin care se propune  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou;

-Anunțul de finanțare a cultelor religioase;

-Solicitările depuse de către unitațile de cult din raza orașului Jibou;   

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. ,

-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Procesul verbal întocmit de către comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local prin care se fac propuneri privind repartizarea  sumei  de 250.000 lei unităților de cult din raza orașului Jibou;

-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Art.181 alin.4 din H.G nr.53/2008 din 16 ianuarie 2008 republicată, privind  Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;

-Hotărârea Consiliului local nr.32/24.04.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la bugetul local al orașului Jibou pentru unitățile de cult recunoscute din România.

În conformitate cu prevederile Legii nr .489./2006 republicată privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

Potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

Văzând prevederile HG nr. 984/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin H.G nr. 1.470/2002;

În temeiul  prevederillor art. 129  (14)art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă  repartizarea sumei de 250.000 lei cultelor religioase din raza orașului Jibou astfel.

 1. Parohia Ortodoxă Română 1 Jibou ……………………………….24.000 lei
 2. Parohia Ortodoxă Română 2 –Catedrala  Jibou …………….. 24.000 lei
 3. Parohia Ortodoxă Cuceu ……………………………………………..24.000 lei
 4. Parohia Ortodoxă Rona………………………………………………..30.000 lei
 5. Parohia Ortodoxă Var…………………………………………………..24.000 lei
 6. Parohia Ortodoxă Husia………………………………………………..30.000 lei
 7. Parohia Reformată Jibou ………………………………………………24.000 lei
 8. Parohia Greco-Catolică ………………………………………………..24.000 lei
 9. Parohia Romano-Catolică……………………………………………..10.000 lei
 10. Biserica Penticostală Betania…………………………………………12.000 lei
 11. Biserica Creștină Baptistă……………………………………………..12.000 lei
 12. Biserica Penticostală nr.2…………………………………………….12.000 lei

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  primarul orașului Jibou și Serviciul, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

     Art 3 Prezenta se  comunică cu:

         -Instituția Prefectului –județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

         -Dosar de ședință/ publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

       CSATLOS SANDOR                   SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                          TEGLAȘ RODICA