HOTĂRÂREA NR.20 Din 09.02.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                        

HOTĂRÂREA NR.20

Din 09.02.2022

Privind    modificarea HCL nr.159/2021 Privind aprobarea cererii de finantare pentru investitia

MODERNIZAREA STRUCTURII RUTIERE IN ORASUL JIBOU cu noua denumire   a H.C. L. Privind aprobarea Cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA STRUCTURII RUTIERE IN ORASUL JIBOU”

            Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.  1408/ 02.02.2022 a domnului Primar ;

-Raportul de specialitate nr. 1409 /02.02.2022 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor ;

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139  din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1Se aproba  modificarea HCL nr.159/2021 Privind aprobarea cererii de finantare pentru investitiaMODERNIZAREA STRUCTURII RUTIERE IN ORASUL JIBOU,astfel :

          Se aprobă cererea de finantare   prin Programul  National  de investitii Anghel Salignyi   si  devizul general pentru investitia MODERNIZAREA STRUCTURII RUTIERE IN ORASUL JIBOU”conform anexelor  1 si 2 care fac  parte  integranta  din prezenta hotarare .

Celelalte prevederi ale HCL nr 159/2021 raman nemodificate.

          ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice        

ART 3. Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     SZANTO IOAN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA