HOTARAREA nr 127 Din 25. 10. 2016

   ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU 

CONSILIUL LOCAL

                                          HOTARAREA nr 127

                                          Din 25. 10. 2016

 Privind   desemnarea   consilierilor locali  Almas Ioan si Muresan Augustin   de a                                   participa la adunarile  publice din satele Rona si Husia  pentru alegerea delegatilor satesti 

             Consiliul local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 25 10 2016 la Casa de cultura Jibou

      Avand in vedere  raportul de specialitate  nr   13.235   din   18. 10.   2016 al secretarului orasului Jibou , expunerea de motive a  domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 3  a Consiliului local .

       Potrivit prevederilor  art   53 din  legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

      In conformitate cu prevederile  art 36 alin 9  din  legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata                                                   

  In temeiul prevederilor  art 45 alin 1 , 2 in  legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

                                       HOTARASTE

    Art 1 –  Se desemneaza  domnii consilieri Almas Ioan si Muresan Augustin de a  participa  la adunarile satesti din satele Rona si Husia  pentru alegerea delegatilor satesti .

   Art 2 –  Prezenta se duce la indeplinire de catre domnul primar

   Art 3  –  Prezenta se comunica cu :

  • dl. primar
  • Institutia Prefectului judetului Salaj
  • Persoanele prevazute la art 1
  • Mass-media /locuitorii satelor
  • Dosar de sedinta /dosar hotarare

              Presedinte de sedinta                           Contrasemneaza             

                                                                            SECRETAR

                Prof Pintea Victor                                 Opris Maria