HOTĂRÂREA NR.164 Din 26.11. 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.164

Din   26.11. 2019

Privind  virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol  bugetar

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,           

            Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.14338 /19.11.2019 a domnului Primar;

-raportul nr. 14339/19.11.2019 al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate prin care se propune aprobarea unor  virări de credite în cadrul aceluiași capitol  bugetar ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 49 alin 4  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2), art.129(4) lit.a, art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol  bugetar astfel:            

Reducere DENUMIREA INDICATOR DENUMIRE INDICATOR Majorare
41.00 51020103 Autoritati executive
41.00 100101 Salarii de baza
    67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 15.00
200130 Alte buniri si servicii pentru intretinere si functionare 15.00
80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 26.00
200130 Alte buniri si servicii pentru intretinere si functionare 26.00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului  Judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass media

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ:

         PETREAN DORU AURELIAN                                    SECRETAR GENERAL                                                                                                   OPRIȘ MARIA