HOTĂRÂREA NR. 37 Din 30.03.2021

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 37

Din 30.03.2021

Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat   nr. 5664/2012

         Consiliul local al orasului Jibou,

         Având în vedere:

         – raportul de specialitate nr.633/18.01.2019 al Serviciului contabilitate  prin care se propune  aprobarea  prelungirii contractului de comodat  nr.5664/2012

– Cererea nr.5/17.03.2021 a Asociației ’’Suntem părinți nouă ne pasă’’ pentru prelungirea contractului de  comodat  nr.5664/2012 pe o perioadă de 3 ani;

         – Referatul de aprobare  a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului local;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit c coroborat cu art 129(6)lit a, din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ

         În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  prelungirea  contractului de comodat nr. 5664/2012, având ca obiect utilizarea gratuita a unui spațiu în suprafață de 61,89 mp  proprietate a UAT oraș Jibou,  situat în orașul Jibou str. Stadionului, nr. 15/A pe o perioadă de 3(trei) ani de zile Asociației ’’ Suntem părinți nouă ne pasă’’ prin act adițional.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Contabilitate.

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul  Contabilitate

-Publicitate /dosar de sedinta 

-Asociatia’’ Suntem parinti noua ne pasa’’

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂPETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA