HOTĂRÂREA NR. 120 Din 06.10.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL 

                                                HOTĂRÂREA NR. 120

                                                 Din    06. 10  2016

     Privind  actualizarea  valorii investitiei  Modernizare strazi in orasul Jibou  anul 2016

            Consiliul Local al Oraşului Jibou întrunit în şedinţă extraordinară în data de  06. 10. 2016

            Având în vedere:

             – Raportul  nr 12.608 din 04. 10. 2016   al compartimentului  Investitii, Managementul Proiectelor prin care se propune  actualizarea  valorii investitiei „Modernizare  strazi in orasul Jibou ,anul 2016”in sensul reducerii valorii  investitiei de la 4.200.000lei inclusiv TVA  aprobata prin HCL nr 10/2014 la valoarea de 3.841.136,70lei inclusiv TVA.

             –  Expunerea de motive a Primarului oraşului Jibou, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

            In baza prevederilor art. 36(2) lit.b  şi 45(1 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aproba  actualizarea   valorii investitiei  „Modernizare strazi in orasul Jibou  anul 2016”in sensul reducerii valorii  investitiei de la 4.200.000lei inclusiv TVA  aprobata prin HCL nr 10/2014 la valoarea de 3.841.136,70lei inclusiv TVA.

          Art. 2– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar-ing.Ghiurco Dan  şi d-na ing. Pop Mariana- consilier Biroul management proiecte si doamna Opris Dorina

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

– Dl.Primar

– Birourile  investiţii, contabilitate

– Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

– Mijloace de publicitate

– Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                           Pintea Victor                                                 Secretar oraş,

                                                                                                            Opriş Maria