HOTĂRÂREA NR. 6 Din 29 ianuarie 2016

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 6

                                                Din 29 ianuarie 2016

     Privind aprobarea  bugetului local de dezvoltare pentru anul 2016

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 29 ianuarie 2016,

            Având în vedere  expunerea de motive a d.nei viceprimar,  referatul de specialitate nr.603/2016  al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de dezvoltare pe anul 2016,  precum şi avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            In baza prevederilor Legii nr. 339/2015  privind bugetul de stat pe anul 2016.

            In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de dezvoltare  pe anul 2016 si prevederile pe perioada 2017-2019, conform Anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Se aproba Lista de investitii pentur anul 2016 conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 3 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar- Indreies Ana Claudia şi d.na Opris Dorina- sef serviciu buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art. 4 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Sarkozi Paul                                                                                        SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                Opris Maria