HOTĂRÂREA nr.147

Din 29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂREA nr.147

Din 29.08.2023

privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

 Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul Direcției de Asistență socială nr. 10.725/25.08.2023;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10.724/25.08.2023;

-Avizele comisiilor  de specialitate ale  Consiliului local Jibou;

-HCL 54 din 31 mai 2011 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgență; 

-Art.28 alin.1 și alin.5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Art.7, art.8, art.9 alin.(1) lit. a), și lit.c), art.10, art.11, lit. b) și lit. c), art.15 alin. (1) și alin.(3), art.16 și ale art.112 din Legea nr.292/2001 legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 13, art. 84 alin. 5, precum din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

-Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit.b, (4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art. 139 alin.3 lit. a) , art. 196 (1)lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă stabilirea situațiilor pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local în baza Legii nr. 416/2001, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă Procedurade acordare a ajutoarelor de urgență precum și documentele necesare completării dosarelor, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta. 

Art.3 Se aprobă modelul de cerere pentruacordarea ajutoarelor de urgență, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta.

Art.4 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitateaHCL nr. 54 din 31 mai 2011 privind stabilirea altor situații în care se poate acorda ajutorul de urgență.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.6 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

           -Direcția de Asistență Socială

           -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar de ședința/publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                SZANTO IOAN                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                            TEGLAȘ RODICA

      DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Anexa Nr.   1  la HCL nr.147/2023

Situații deosebite

pentru care se acordă ajutoare de urgență în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

         În vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de marginalizare și excluziune social, se pot acorda ajutoare de urgență pentru persoanele singure sau familiile aflate în următoarele situații deosebite:

 1. Situația medicală, apărută ca urmare a unor afecțiuni care impun efectuarea de intervenții chirurgicale, conform recomandărilor medicului de specialitate. Pentru o asemenea situație, o persoană/familie poate beneficia o singură data de ajutor de urgență în cursul unui an calendaristic. Valoarea ajutorului de urgență acordat este de maxim 2000 lei.
 • Situația survenită ca urmare a decesului unei persoane din familia fără venituri sau cu venituri care nu pot acoperi cheltuielile aferente inmormântării.  Pentru o asemenea situație, o persoană/familie poate beneficia o singură data de ajutor de urgență în cursul unui an calendaristic. Valoarea ajutorului de urgență acordat este de maxim 3000 lei.
 • Situația survenită ca urmare a decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, pentru a acoperi o parte din cheltuielile cu inmormântarea. Pentru o asemenea situație, ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul legal, sau în lipsa acestora, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile de inmormântare și nu a ridicat ajutor de deces de la alte instituții. În aceste cazuri o persoană/familie poate beneficia de ajutor de urgență în valoare de maxim 3000 lei.
 • Situația survenită în cazul persoanelor singure sau familiilor aflate în situații de necesitate în urma unor calamități naturale ( cutremure, inundații, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, etc), incendiilor sau a altor accidente care duc la distrugerea unor bunuri ( locuință, anexe gospodărești, etc), în funcție de gravitatea acestora și a procesului verbal de intervenție emis de către Înspectoratul pentru Situații de Urgență.  Pentru o asemenea situație, o persoană/familie poate beneficia o singură data de ajutor de urgență în cursul unui an calendaristic. Valoarea ajutorului de urgență acordat este de maxim 3000 lei.
 • Situația survenită în cazul persoanei singure sau familiei fără venituri sau cu venituri mici care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și care se află în situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.  Pentru o asemenea situație, o persoană/familie poate beneficia o singură data de ajutor de urgență în cursul unui an calendaristic. Valoarea ajutorului de urgență acordat este de maxim 2000 lei.
 • Alte situații apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute sau situații precare, confirmate prin anchetă socială. Pentru o asemenea situație, o persoană/familie poate beneficia o singură data de ajutor de urgență în cursul unui an calendaristic. Valoarea ajutorului de urgență acordat este de maxim 3000 lei.                                                                                         

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Anexa Nr.   2 la HCL nr.147/2023

PROCEDURA

 De acordare a ajutoarelor de urgență în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentele necesare completării dosarelor 

         Prezenta procedură prevede modalitatea de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al UAT Oras Jibou, în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor singure sau familiilor aflate în situații deosebite cu domiciliul sau reședința în orașul Jibou sau satele aparținătoare, stabilind totodată actele necesare.

 1. Ajutorul de urgență se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptățite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptățite, conform formularului de cerere aprobat prin hotărâre a consiliului local.
 2. Cererea este formularul tipizat care conține date privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile deținute, precum și informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află aceștia.
 1. Cererea este insoțită, în copie, în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau persoana singură, bunurile deținute, precum și alte documente doveditoare privind situația mebrilor familiei, prevăzute de lege, în funcție de fiecare caz în parte.
 2. Personalul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Jibou, verfică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ce însoțesc cererea, a informațiilor furnizate prin alte baze de date și sisteme, după caz, prin efectuarea anchetei sociale la domiciliul/reședința solicitantului ajutorului de urgență urmărindu-se situația socio-economica și/sau medicală, situația de necesitate sau, după caz, situația deosebită în care se află familia sau persoana singură.
 3. În cazul refuzului solicitantului de a furniza actele necesare și informațiile necesare anchetei sociale, se consideră că persoana/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.
 4. Dispoziția de acordare/neacordare se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.
 5. În baza dispoziției de acordare, se va efectua plata ajutorului de urgență, pe bază de stat de plată, prin casieria instituției. Titularul va ridica acest beneficiu în baza actlui de identitate prezentat în orginal sau dacă acesta se află în imposibilitate de a se prezenta, acesta poate fi ridicat de către reprezentatul legal al acestuia, consemnat în anchetă socială.
 6. Beneficiarii ajutorului de urgență, au obligația de a prezenta acte doveditoare, în termen de 6 luni, din care să reiasă ca ajutorul de urgență a fost folosit în scopul pentru care s-a acordat.
 7. Nu se pot acorda ajutoare de urgență persoanelor/familiilor care dețin unul sau mai multe bunuri care conduc la excludere, așa cum este menționat în Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești; terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă ori alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp teren în zona urbană și 2000 mp în zona rurală; autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani, autovehicule, autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, depozite bancare și/sau disponibil în cont curent cu valoare mai mare de 3000 lei ( declarație pe propria răspundere, în care se face referire la dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații).

Cu privire la veniturile realizate de către solicitanți, Direcția de Asistență Socială, poate verifica veridicitatea informațiilor prin serviciile spcializate din cadrul primăriei și prin platforma PATRIMVEN, privind veniturile obținute din activități independente, jocuri de noroc, investiții, cedare de bunuri, transfer de proprietate imobiliară, etc.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Anexa nr.3 la HCL nr. 147/2023

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul/a:

Nume și prenume __________________________________________

CNP_____________________________________________________

Act de identitate_______seria_________nr.______________________

Eliberat de______________________la data de___________________

Domiciliul conform actului de identitate:

Str./Sat_____________________________________, nr._______, bl._____, ap.____

Localitatea_____________________________, Județ__________________________

Starea civilă:

__ casătorit(ă)          __necăsătorit(ă)         __uniune consensuală

__văduv(ă)               __divorțat(ă)              __despărțit(ă) în fapt

Altele_____________________________

Situația profesională :__salariat, __șomer, __independent, __student, __lucrător agricol

Altele_____________________________

Realizez venituri din muncă : ___NU        ___DA în sumă de_____________  

Alte venituri____________________________________________________

În calitate de persoană singură/reprezentant al familiei compusă din___membri, solicit acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local al orașului Jibou pentru :

Descrierea situației pentru care se solicită ajutorul de urgență :________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Date despre partenerul/partenera mea :

Nume și prenume __________________________________________

CNP_____________________________________________________

Act de identitate_______seria_________nr.______________________

Eliberat de______________________la data de___________________

Domiciliul conforma ct de identitate:

Str./Sat_____________________________________, nr._______, bl._____, ap.____

Localitatea_____________________________, Județ__________________________

Starea civilă:

__ casătorit(ă)          __necăsătorit(ă)         __uniune consensuală

__văduv(ă)               __divorțat(ă)              __despărțit(ă) în fapt

Altele_____________________________

Situația profesională :__salariat, __șomer, __independent, __student, __lucrător agricol

Altele_____________________________

Realizez venituri din muncă : ___NU        ___DA în sumă de_____________  

Alte venituri____________________________________________________

Date despre copiii familiei/alte persoane care locuiesc împreună cu aceasta

1. Nume și prenume __________________________________________

CNP_____________________________________________________

Calitatea_________________ Profesia__________________________

Beneficii sociale________________în sumă de___________________

Venituri______________________ în sumă de___________________ 

2. Nume și prenume __________________________________________

CNP_____________________________________________________

Calitatea_________________ Profesia__________________________

Beneficii sociale________________în sumă de___________________

Venituri______________________ în sumă de___________________ 

3. Nume și prenume __________________________________________

CNP_____________________________________________________

Calitatea_________________ Profesia__________________________

Beneficii sociale________________în sumă de___________________

Venituri______________________ în sumă de___________________ 

4. Nume și prenume __________________________________________

CNP_____________________________________________________

Calitatea_________________ Profesia__________________________

Beneficii sociale________________în sumă de___________________

Venituri______________________ în sumă de___________________ 

5. Nume și prenume __________________________________________

CNP_____________________________________________________

Calitatea_________________ Profesia__________________________

Beneficii sociale________________în sumă de___________________

Venituri______________________ în sumă de___________________ 

Familia realizează venituri totale în valoare de____________________

Familia locuiește :

__casă, __apartament, __nr. Camere

Regimul juridic al locuinței : __proprietate personală, __închiriere public/privat

Altele___________________________________________________________

Sistem de încălzire : __gaze naturale, __energie electrică, __lemn, __centrală

Bunuri mobile și imobile______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

            Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență vor fi prelucrate conform Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația acestor date și declar că sunt de acord cu prelucrarea acestor date.

            Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului penal că datele și informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig să aduc la cunoștința autorităților, în scris și în termenul prevăzut de lege, orice modificare a situației de mai sus prezentate care poate conduce la neacordarea ajutorului de urgență.

Data_________________                                                                       Semnătura_________________