HOTĂRÂREA nr. 85 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.85

Din  29.06.2021

Privind rectificarea bugetului pe anul 2021 pentru proiectul  Reabilitarea si modernizarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 8364/24.06..2021  Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 8363/24.06.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 după cum urmează:

         VENITURI                                                                                                                       140.43 miilei

42.69.00 Subv de la bugetul stat catre bug locale necesare  sustinerii

                   derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabi        18.63  miilei                                                          

48.01.02    sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                    121.80 miilei

        CHELTUIELI                                                                                                                    140.43 miilei  

CAP 65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                      

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                             140.43 miilei

           Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL                                                                                                  OPRIȘ   MARIA