Consiliul Local

Componența Consiliului local

In urma alegerilor de la data de 27 septembrie 2020 a fost validata urmatoarea componenta a Consiliului local Jibou

Nr crtNumele si prenumeleOcupatiaProfesiaApartenenta politica
1ALMAȘ IOANȘef Serviciu SSM PSIInginerALDE
2BIG VALENTINDesignerDesignerPMP
3CADAR ANAMARIADirectorSpecialist planificare teritorialăPSD
4CHIȘ CIPRIANȘef birouInginerPNL
5CIURE DORU- GIONIInginerInginerPSD
6CSATLOS SÁNDORProfesorInginerUDMR
7PAȘCALĂU VLAD- ANDREIViceprimarEconomistPSD
8PETREAN DORU-AURELIANAdministratorITPSD
9PINTEA VICTORInstitutor-Conducător cerc muzică popularăInstitutorPSD
10POP CORNEL-EUGENAmbulanțierEconomistUSR PLUS
11POP IULIUS-EMMANUELAdministrator societateEconomistPMP
12SICORA COSMIN-IONELCercetătorBiologPSD
13STANA IOAN-ROMULUSInginer silvicInginer silvicPSD
14SZÁNTÓ IOANTehnician ITTehnicianUDMR
15ȘIGOVAN FLAVIU-MIHAIAdministratorEconomistPSD
16TĂMĂȘAN OVIDIU-MARIUSDirectorEconomistPMP
17ȚELEA-MUREȘAN VALENTINDirector economicEconomistPNL

Comisiile Consiliului local

1. Comisia pentru dezvoltarea economica si sociala, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism:

Avizeaza:
– propunerile privind bugetul local, formarea, administrarea, executarea acestuia;
– virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare;
– imprumuturile si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
– stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, pe timp limitat;
– intocmirea de studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare;
– propunerile privind finantarea, colaborarea sau asocierea in conditiile legii, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea realizarii in comun a unor proiecte de interes local.
– propunerile privind planurile de organizare si de dezvoltare urbanistica a orasului, precum si de amenajare a teritoriului si masurile necesare realizarii acestora;
– propunerile privind documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local;
– propuneri de atribuire sau schimbare in conditiile legii, a denumirii de strazi, de piete si de obiective de interes local;
– studii, prognoze orientative si programe de amenajare a teritoriului;
– propunerile privind administrarea domeniilor public si privat al orasului;
– propunerile privind concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din patrimoniul local;
– participarea cu capital sau bunuri la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii;

Componenta:
STANA IOAN ROMULUS – Presedinte
CADAR ANAMARIA – Secretar
Membri: PETREAN DORU AURELIAN, CIURE GIONI-DORU, CSATLOS SANDOR, TELEA MURESAN VALENTIN, POP IULIUS EMMANUEL

2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport

Avizeaza:
– propunerile privind buna functionare a institutiilor de cultura, de tineret si sport
– masurile pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si pentru buna desfasurare a activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement
– propunerile prvind conferirea persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, a titlului de „cetatean de onoare a municipiului”
– propunerile privind stabilirea de relatii de colaborare si infratire cu orase din tara si strainatate
– propunerile privind colaborarea cu ONG-urile locale pentru proiecte de interes comun
– propuneri care vizeaza sustinerea unor actiuni specifice de interes local       

Componenta:
SICORA COSMIN IONEL – Presedinte
CHIS CIPRIAN – Secretar
MEMBRI: PASCALAU VLAD ANDREI, ALMAS IOAN, TAMASAN OVIDIU

3. Comisia pentru munca si protectie sociala, juridica si de disciplina, protectia mediului si turism:

Avizeaza:
– propunerile privind elaborarea statutului orasului si regulamentului de functionare al consiliului local
– propunerile primarului privind organigrama, numarul de personal din primarie, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestuia
– asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale – stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare, asociere si infratire a unitatii administrativ teritoriale cu unitati sau asociatii administrativ-teritoriale similare din strainatate, in scopul promovarii unor interese comune, respectand legislatia in vigoare
– aderarea la asociatii internationale care recunosc autoritati ale administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune
– propunerile privind apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor 

Componenta:
PINTEA VICTOR- Presedinte
SIGOVAN FLAVIU MIHAI – Secretar
MEMBRI: SZANTO IOAN, BIG VALENTIN, POP CORNEL EUGEN

Atribuțiile Consiliului local

Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.
Consiliul local are urmatoarele atributii principale:

a. alege din randul consilierilor viceprimarul, stabileste in limitele normelor legale numarul de personal din aparatuil propriu;
b. aproba statutul comunei sau orasului si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c. avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism;
d. aproba la propunerea primarului, in conditiile legii organigrama, numarul de personal, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
e. .aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
f. administreaza domeniul public si privat al comunei ori al orasului;
g. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau incheierea bunurilor proprietate publica a comunei a orasului dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
h. hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii;
i. infiinteaza institutii pblice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j. hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privartizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k. analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
l. stabileste masurile necesare pentru constituirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;
m. aproba in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora;
n. asigura potrivit competentelor sale, conditiile materilae si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectie civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;
o. hotaraste, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient, acordarea de stimulente in natura si in bani, precum si de alte facilitati, potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie, asemenea faculitati pot fi acordate si personalului didactic;
p. contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
q. hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice, analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
r. actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii, contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura. a parcurilor si rezervatiilor naturale, in conditiile legii;
s. contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
t. infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public;
v. confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;
w. hotaraste in conditiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice ramane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;
x. hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau acocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
y. sprijina in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
z. asigura libertatea comertului si incurajeaza libera uinitiativa, in conditiile legii;