Primar

primar

Ghiurco Dan

I. IDENTIFICARE

Cetăţenia: română
Studii: Universitatea tehnică Petroşani
Profesia de bază: Inginer

II. DATE PERSONALE
Starea sănătăţii: foarte bună
Starea civilă: căsătorit
Copii: Ghiurco Andrada

            Ghiurco Alexandra Dana 

III. CALIFICAREA ŞI INSTRUIREA
Tipul şcolii Localitatea Perioada Calificarea Specializarea
Şcoala Generală nr.2 Jibou 1977-1981
Liceul teoretic Jibou 1981-1985 Matematică fizică
Universitatea tehnică Petroşani Petroşani 1986-1992 Inginer
IV. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ a) activităţi de bază
Unitatea Funcţia Perioada Principalele atribuţii
Sectorul minier Surduc Şef sector 1996-1999 Şef sector
Exploatarea Minieră Jibou Director 2000-2004 Director
Sc Aveg SA Director 2004-2016 Director

Audiențe

Primarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:

 • Abuzuri
 • Buget local
 • Calamitati
 • Comert
 • Privatizare
 • Impozite, taxe
 • Intreprinderi mici si mijlocii
 • Industrie
 • Ordine publica
 • Invatamant
 • Cultura, arta, culte
 • Sport, sanatate 

Program audiențe: Miercuri între orele 10 – 12

Atributiile primarului

Primarul este ales în conditiile prevazute de Legea privind alegerile locale si are în principal urmatoarele atributiuni:

a.asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, a legilor tarii, ale decretelor Presedintelui României, ale Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale si ale hotarârilor Consiliului Judetean.
b.asigura executarea hotarârilor Consiliului local, iar în cazul în care apreciaza ca o hotarâre a acestuia este ilegala, în termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta sesizeaza pe prefect
c.poate propune Consiliului local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes obstesc si pe baza hotarârii Consiliului, ia masuri de organizarea acestei consultari
d.prezinta Consiliului anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea economica si sociala a municipiului
e.întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobarea Consiliului
f.exercita drepturile si asigura îndeplinirea obligatiilor ce revin municipiului în calitate de persoana juridica
g.exercita functia de ordonator principal de credite
h.verifica, din oficiu, sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de îndata Consiliului cele constatate
i.ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din cadrul municipiului, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite
j.asigura ordinea publica si linistea populatiei, prin intermediul gardienilor publici si cu ajutorul jandarmeriei si politiei, pompierilor si apararii civile, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale în conditiile legii
k.indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale
l.ia masurile prevazute de lege cu privire la adunarile publice
m.ia masuri de interzicerea sau suspendarea spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica
n.controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie cu sprijinul organelor de specialitate
o.ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale
p.asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului si le supune spre aprobarea Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii
q.asigura întretinerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal
r.supravegheaza târgurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora
s.conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de stare civila si autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social
t.îndeplineste functia de ofiter de stare civila
u.emite avize, acordurile si autorizatiile prevazute de lege
v.elaboreaza proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorica, numarul de personal si salarizarea acestuia spre competenta aprobare a Consiliului local
w.numeste si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al Consiliului local, cu exceptia secretarului. Propune Consiliului local eliberarea din functie a conducatorilor agentilor economici si institutiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea Consiliului local
x.controleaza activitatea personalului din aparatul propriu al Consiliului local
y.supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin orasului Primarul îndeplineste si alte atributiuni prevazute de lege sau încredintate de Consiliul local. 

– Primarul deleaga viceprimarului , prin dispozitie scrisa, emisa în 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atributiile ce-i revin cu exceptia celor prevazute la literele a) – g), i), j), l), m) si u).
– În exercitarea atributiunilor ce-i revin, Primarul emite dispozitii scrise care devin obligatorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor vizate. Constata încalcarile legii si adopta masurile legale pentru înlaturarea acestora, dupa caz sesizeaza organele competente.
– Suspendarea din functie ca si demiterea primarului se face în conditiile si cu respectarea legilor în vigoare. în exercitarea functiei, Primarul este ocrotit de lege.
– În exercitarea atributiunilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara, precum si a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamânt, la organizarea si desfasurarea alegerilor si a altor atributiuni stabilite prin legi, Primarul actioneaza ca reprezentant al statului în Orasul Jibou, functie în care a fost ales.
– Primarul are obligatia de a purta semnul distinctiv de primar la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
– Convoaca lunar Consiliul local în sedinte de lucru ordinare ori de câte ori este nevoie si în sedinte extraordinare, în cazuri bine justificate.
– Ia act de dizolvarea Consiliului local în conditiile legii si comunica aceasta dizolvare prefectului pentru a propune Guvernului organizarea de noi alegeri. Pâna la constituirea noului consiliu, rezolvarea problemelor curente ale municipiului vor fi solutionate de primar.
– Primarul participa obligatoriu la sedintele de lucru ale Consiliului local.
– În cazuri exceptionale, daca primarul refuza sau este în imposibilitatea de a exercita atributiunile ce-i revin, aceste atributiuni se exercita de catre viceprimar.
– Îndeplinirea atributiunilor ce revin primarului se face si prin atributiuni delegate viceprimarului, secretarului si directiilor de specialitate, conform cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si a actelor normative în vigoare.