Administrator public

Paul Sarkozi

I. IDENTIFICARE

Cetăţenia: română
Studii: Institutul Politehnic Cluj-Napoca
Profesia de bază: Inginer

II. DATE PERSONALE
Starea sănătăţii: foarte bună
Starea civilă: căsătorit
Copii: Sarkozi Pal-Zoltan 

            Sarkozi Tibor 

III. CALIFICAREA ȘI INSTRUIREA
Tipul școlii Localitatea Perioada Calificarea Specializarea
Școala Generală nr. 1 Jibou 1970-1978
Liceul teoretic Jibou 1978-1982 Matematica fizica
Institutul Politehnic Cluj Napoca 1983-1988 Inginer TCM
 1. EVOLUŢIA PROFESIONALA
 2. a) activităţi de bază

Unitatea

Funcţia

Perioada

Principalele atribuţii

EM SALAJ MINA Hida

Inginer mecanic

1988-2005

Mecanic șef

SNC Ploiesti

Sef punct lucru

2007-2008

Inchidere mină

UAT Jibou

Viceprimar

2008- 2012

Viceprimar

Compania Apa Somes

Inginer mecanic

2013-2016

Intreținere rețele apă, canal

UAT Jibou

Viceprimar

2016-2020

Viceprimar

Audiențe

Administratorul Public acorda audiente pe urmatoarele probleme:

 • Servicii publice subordonate Consiliului Local
 • Servicii publice de interes local
 • Intreținerea spațiilor verzi aflate pe domeniul public și privat
 • Locuințe

 

 

Program audiențe: Joi intre orele 10 – 12

Atribuțiile Administratorului Public

Administratorul public are în principal, următoarele obligaţii și atribuții:

 • să-și îndeplinească obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite conform anexei la prezentul contract
 • să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul comunității locale, dovedindu-se un bun manager
 • să respecte normele de etică și a normelor de conduită profesională prevăzute de legislația în vigoare
 • să respecte limitele mandatului de delegare/reprezentare încredinţat de primarul orașului Jibou și Consiliul Local, stabilit prin actul administrativ de delegare/reprezentare
 • să ia măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi a mandatului încredinţat
 • să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
 • să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii, conform mandatului
 • să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale
 • să prezinte angajatorului ori de câte ori este necesar, situaţia economico-financiară a serviciilor publice, modul de realizare a obiectivelor, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii, când este cazul
 • să îndeplinească atribuţiile delegate de către primar stabilite prin fișa postului, în limitele impuse de către acesta
 • coordonează, monitorizează, verifică, îndrumă şi controlează activitatea serviciilor publice locale şi a instituţiilor publice subordonate Consiliului local
 • coordonează realizarea lucrărilor de investiţii şi a serviciilor publice de interes local prin intermediul aparatului de specialitate al primarului in limitele şi competenţele date de primar prin contractul de management şi fişa postului
 • controlează igiena şi salubrizarea oraşului  cu sprijinul serviciilor de specialitate
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea funcţionării aparatului de specialitate al primarului, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice subordonate
 • face propuneri referitoare la asigurarea şi managementul resurselor umane, financiare, tehnice şi/sau materiale ale oraşului, pe care le gestionează în limita competenţelor ce îi sunt delegate de primar
 • elaborează politici şi strategii noi în domeniul dezvoltării serviciilor publice de interes local, şi ia măsuri pentru atragerea de fonduri extrabugetare pentru atingerea obiectivelor propuse
 • asigură inventarierea, evidenţa statistică, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice locale
 • ia măsuri pentru conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale
 • asigură gestionarea şi utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică şi privată a oraşului
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al oraşului
 • propune planuri de acţiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare economică şi socială a oraşului şi urmăreşte realizarea acestora
 • răspunde de modul de întreținere a spațiilor verzi aflate pe domeniul public și privat al orașului
 • răspunde de modul de administrare a pieței agroalimentare și industriale a orașului
 • verifică şi controlează modul de îndeplinire a atributiilor serviciului de salubrizare
 • verifică şi controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale şi modul de executare a lucrărilor de investiţii de către prestatorii de servicii şi executanţii lucrărilor cu care s-au încheiat contracte de achizitii publice în temeiul prevederilor legale
 • răspunde de activitatea de igienizare a malurilor râurilor din u.a.t. și de decolmatare a canalelor de evacuare a apelor pluviale şi a podeţelor
 • colaborează cu viceprimarul pentru realizarea măsurilor necesare în faza premergătoare şi în cea de înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă
 • verifică modul de administrare a fondului locativ al oraşului
 • propune măsuri ce se impun pentru limitarea urmărilor incendiilor, epidemiilor şi epizootiilor
 • verifică și controlează  modul de respectare a executării lucrărilor de construire şi ia măsuri pentru aplicarea normelor în privinţa disciplinei în construcţii
 • propune măsuri pentru respectarea prevederilor legale în regimul construcţiilor pe domeniul public şi privat al oraşului
 • răspunde pentru toată activitatea desfăşurată în faţa Primarului oraşului  căruia îi prezintă rapoarte şi informări privind realizarea  obiectivelor cuprinse în programul de management
 • îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări stabilite de către primar în limitele legii;

      În absenţa primarului din instituţie, pe perioada concediului de odihnă, concedii pentru incapacitate temporară de muncă, programe de perfecționare şi alte situaţii temeinic jutificate,  are delegată în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.