Secretar general

Teglaș Rodica

Studii: Stiințe Administrative, specializarea Administrație publică

Telefon: 0260/640558 interior 114

e-mail: secretar@primariajibou.ro

Program audiente: Vineri intre orele 8 – 11

Atribuțiile secretarului

 1. avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului și hotărârile consiliului local;
 2. participă la şedinţele consiliului local;
 3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
 5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
 6. asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
 7. asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
 9. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 10. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
 11. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
 12. informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 13. asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 14. urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 15. certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 16. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, după caz.
 17. prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.

18: comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

 1. a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
 2. b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale;
 3. c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

   Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:

 1. a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
 2. b) data decesului, în format zi, lună, an;
 3. c) data naşterii, în format zi, lună, an;
 4. d) ultimul domiciliu al defunctului;
 5. e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
 6. f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.
 7. asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea şi desfăsurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor: locale, parlamentare, prezidenţiale, a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol;
 8. asigură sprijin pentru desfăşurarea referendumului local cu privire la unele probleme locale de interes deosebit sau prevăzute de lege;
 9. coordonează întocmirea listelor electorale cu caracter permanent;
 10. ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
 11. asigură buna funcţionare a compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice locale;
 12. coordonează şi îndrumă următoarele compartimente din instituţie: Administraţie publică locală, Relaţii cu publicul și Arhivă, Direcția de asistență socială, Agricol şi Cadastru, SPCLEP;

25,  coordonează şi verifică modul de completare a Registrului agricol;

 1. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor, în condiţiile legii privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 2. asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de către Primar sau de Consiliul local în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
 3. semnează adeverinţe, certificate, alte documente solicitate de cetăţeni, şi/ sau alături de primar şi angajatul care le-a redactat;
 4. membru în Comisia de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al oraşului;

30, este  secretarul Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, republicată, cu

modificarile şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000;

31, este  preşedintele Comisiei locale constituită pentru aplicarea unitară a Legii nr. 10/2001, republicată;

32,  paricipă în comisia de evaluare oferte pentru licitatii;         

 1. asigură alături de Primar, aducerea la îndeplinire a prevederilor hotararilor Consiliului Judeţean, Ordinelor Prefectului şi altor acte normative;

34, contribuie la respectarea disciplinei, la existenta unui climat de muncă corespunzator, la păstrarea secretului de serviciu şi a secretului profesional;

35, este Presedintele Comisiei pentru monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial, aprobata prin Dispozitia primarului;

 1. îndeplinește prerogativele functiei/calitatii de functionar de securitate;

37,  este desemnata coordonator la nivelul conducerii institutiei privind Strategia nationala anticoruptie;

 1. semnează pentru legalitate contractele, acordurile, avizele încheiate de entitate cu terții;
 2. reprezentarea instituției la birourile notariale în vederea perfectării actelor notariale și competența de a semna;
 3. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de către Primar, Consiliul local, Instituţia Prefectului, în aplicarea prevederilor legislatiei în vigoare, a celorlalte acte normative.