Secretar

Maria Opriș

Data nasterii: 20.10.1960
Adresa: Oras Jibou, str. Trandafirilor, nr. 42
Studii: Facultatea de drept
Profesia de baza: Jurist
Vechime in functie: 26 ani

Telefon: 0260/640558 interior 114

Audiențe

Secretarul acorda audiente pe urmatoarele probleme:

  • Legea fondului funciar
  • Probleme sociale
  • Alte probleme de natura juridica
  • Legea caselor nationalizate

Program audiente: Vineri intre orele 8 – 11

Atribuțiile secretarului

Organizeaza si conduce direct activitatile directiilor, serviciilor si lucrarilor de specialitate repartizate prin dispozitie scrisa a Primarului.

Secretarul este functionar public, numit de catre Prefect, pe baza propunerilor Consiliului local, la initiativa Primarului, pe baza de concurs sau de examen.

Acesta se bucura de stabilitate în functie si se supune regulilor cuprinse în statutul functionarului public si are, în principal, urmatoarele atributiuni:

1.participa la sedintele Consiliului local
2.asigura buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al Consiliului local
3.avizeaza proiectele de hotarâri ale Consiliului local asumându-si raspunderea pentru legalitatea acestora
4.primeste si distribuie corespondenta, urmareste realizarea raspunsului în termenul legal
5.asigura efectuarea lucrarilor de secretariat
6.asigura convocarea Consiliului local
7.comunica si înainteaza în termen de 10 zile, daca legea nu prevede altfel, autoritatilor si persoanelor interesate, actele emise de catre Consiliul local sau de catre Primar
8.pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului local
9.asigura aducerea la cunostinta publica a hotarârilor si dispozitiilor de interes general
10.elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului, în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii. Elibereaza extrase sau copii de pe actele de stare civila
11.legalizeaza semnaturi si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, cu exceptia celor care se elibereaza de autoritatile publice centrale
12.tine legatura cu organizatiile de cult din orasul Jibou si face propuneri Primarului sau Consiliului local pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare

– Pentru realizarea atributiunilor ce-i revin, secretarul are în subordine Directia de administratie publica, Biroul de pregatire si elaborare documente pentru Consiliul local, Serviciul stare civila si autoritate tutelara, Serviciul protectie sociala, Serviciul juridic si Biroul agricol. Pe linie functionala, colaboreaza cu viceprimarul si cu directiile si serviciile de specialitate din organigrama Primariei pentru îndeplinirea atributiunilor de serviciu ce-i revin din actele normative în vigoare.


– Avizeaza programarea anuala a efectuarii concediilor de odihna a salariatilor din directiile si serviciile pe care le are în subordine. Aproba atributiunile de serviciu ale personalului ce încadreaza compartimentele din subordine si face propuneri Primarului pentru premierea si promovarea salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru diverse abateri disciplinare. întocmeste fisa de apreciere profesionala anuala , pentru sefii de servicii si birouri direct subordonate, pe care le transmite la Serviciul Resurse umane spre analiza si pastrare. îndeplineste orice alte atributiuni prevazute de lege sau încredintate de catre Consiliul local sau de catre primar.