HOTĂRÂREA nr.156

Din 22.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.156

Din 22.11.2022

privind aprobarea trecerii unui teren in suprafata de 9227 mp, identificat in Cartea funciara nr. 55136 Jibou , nr.cad 55136 situat in str. Stejarilor nr. 173, din domeniul public al orasului Jibou  si administrarea Consiliului local Jibou in domeniul public al judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj

          Consiliul Local Jibou, întrunit în şedinţă de indata;  

          Având în vedere:

-referatul de aprobare nr. 14731  din  18.11.2022 al primarului Orașului Jibou;

-raportul de specialitate nr. 14733  din  18.11.2022 al Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat;

-avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate  ;

          – Hotararea nr 148/28.10.2022 a Consiliului Judetean Salaj prin care se solicita trecerea din domeniul public al orasului Jibou si  administrarea Consiliului local Jibou in domeniul public al judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj unui teren in suprafata de 9227 mp, identificat in Cartea funciara nr. 55136 Jibou , nr.cad 55136 situat in str. Stejarilor nr. 173 si declararea acestuia din bun de interes public local in bun de interes judetean;

-prevederile art.294 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a)art 129 alin 1 si 2 , art 139, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea trecerii unui teren in suprafata de 9227 mp, identificat in Cartea funciara nr. 55136 Jibou , nr.cad 55136 situat in str. Stejarilor nr. 173, din domeniul public al orasului Jibou  si administrarea Consiliului local Jibou in domeniul public al judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj și declararea acestuia din bun de interes public local in bun de interes public județean.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-dl. Primar

-Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat

– Publicitate /dosar de ședință 

– Consiliul Judetean Salaj

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                           SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA