HOTĂRÂREA nr.152 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.152

Din 29.10.2019

privind  modificarea  HCL nr.113/2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea  SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere :

-Raportul  de specialitate  nr.13.107/23.10.2019 a  Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;  

            -Cererea  nr.34.804/10.10.2019 a Ministerului Transporturilor –Direcția Achiziții Publice și Administrarea Domeniului Public, înregistrată în instituția noastră cu nr.13.063/23.10.2019  prin care se solicită introducerea unui nou articol prin care bunul este declarat bun de interes local potrivit art.292 (6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

            -HCL nr.113/22.08.2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea  SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU

– referatul de aprobare  nr.13.106/23.10.2019 a domnului Primar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 292 (6) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

            În temeiul art. 129(2) lit.b  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr.113/22.08.2019  în sensul declarării imobilului  Dispensar CFR situat în orasul Jibou, str 22 Decembrie 1989 nr. 14, înscris în CF 51398-C47,  bun de interes local.

Articolul 1 din HCL nr.113/22.08.2019 va avea următorul cuprins:

Art.1 Se aprobă solicitarea transmiterii  din domeniul public al Statului și administrarea SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU, a imobilului Dispensar CFR situat în orasul Jibou, str 22 Decembrie 1989 nr. 14, înscris în CF 51398-C47 .

(2) Bunul–imobilul Dispensar CFR situat în orasul Jibou, str 22 Decembrie 1989 nr. 14, înscris în CF 51398-C47 , este declarat bun de interes local.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul urbanism , amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Biroul Urbanism

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass-media

            -Spitalul  clinic CFR Cluj Napoca

           -Ministerul Transporturilor

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

                    FOLTIȘ RADU                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                      OPRIȘ MARIA