Hotararea nr. 30 din 25 martie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 30

                                          din 25 martie 2014                                           

Privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Casei de cultura a Orasului Jibou

            Consiliul Local al orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 25 martie 2014,

            Având în vedere expunerea de motive nr.1436/2014 a d.lui Primar privind necesitatea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Casei orasenesti de cultura, referatul nr. 1437/2014 al biroului resurse umane privind propunerea actualizare a Regulamentului de organizare si functionare a Casei de Cultura Jibou,; avizul nr.1441/24.03.2014 a comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local.

            In baza prevederilor:

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de cultura a Orasului Jibou, conform Anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează dl.primar, coordonatorul Casei de cultura  şi inspectorul resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

Farcas Sorin                                                                  Secretar oras:

                                                                                      Opris Maria