HOTĂRÂREA NR. 85 Din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 85

                                                Din 29 septembrie 2015

Privind aprobarea  modificarii statului de functii prin transformarea postului vacant de bibliotecar din cadrul Bibliotecii orasenesti Jibou.

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie 2015,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 10743/31.08.2015 al Biroului resurse umane, HCL nr.51/20.07.2013 privind aprobarea numarului de posturi, organigrama si statul de functii, avizul favorabil nr. 11852/28.09.2015 al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local;

            In baza prevederilor:

            In temeiul art. 36(2) lit. a şi  art.  45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă   modificarea Statului de functii prin transformarea postului vacant de Bibliotecar gr.I, nivel studii SSD in Bibliotecar gr.I, nivel studii Superioare din cadrul Bibliotecii orasenesti Jibou.

            Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi d-na Teglaş Rodica, inspector resurse umane.

            Art. 3  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

      Almas Ioan                                                             Secretar oraş,

Opriş Maria