HOTĂRÂREA nr.160

Din 26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.160

Din 26.09.2023

Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 11951/22.09.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare  nr. 11950/22.09.2023 al primarului orașului Jibou;

-Conventia de împrumut nr. 10877/30.08.2023 prin care s-a alocat suma de 534,00 miilei;

-Raportul nr. 264 a SCO Jibou privind incasarea unor venituri si estimarea unor venituri care urmeaza a fi incasat, in cadrul bugetului de venitri proprii al SCO Oras Jibou pe trimestrul III an 2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor art. 19 alin.2, art.49, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim III 2023 urmare a contractării unui împrumut în sumă de 534,00 miilei, astfel:

                                                                                                                                           mii lei

VENITURI                                                                                                            534,00

41070217 Sume aferente imprumuturilor contractate de catre

 unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023                                534,00            

CHELTUIELI                                                                                                        534,00

Cap 650750 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului     

 580103 Cheltuieli neeligibie                                                                                             124,00

Obiectiv de investiții „Modernizare Liceul Tehnologic Octavian Goga si construire sala de sport”

Cap 870705 Proiecte de dezvoltare multifunctională

580103 Cheltuieli neeligibie                                                                                              410,00

Obiectiv de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în orașul Jibou”

Art.2 Se  aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii pe trim III anul 2023, al SCO Jibou, astfel:

       miilei

             VENITURI                                                                                                           55,00

301050 Alte venituri din prorpietate                                                                                  10,00

331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                             15,00     

371001 Donatii si sponsorizari                                                                                           30,00 

CHELTUIELI                                                                                                         55,00

Cap 6710050102 Sport     

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                             30,00                                                          

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                         25,00

Art.3  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar, astfel:  

Reduceri mii leiUAT ORAS JIBOU  Majorari mii lei
150.70Sectiunea functionare150.70
110.707402050102 Serviciu salubrizare 100101 Salarii de baza6502030202 Sc Lucian Blaga 200103 Incalzit, iluminat si forta motrica140.00
40.0051020103 Autoritati executive 100101 Salarii de baza5502 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 300101Dobanzi aferente datoriei publice interne directe10.70
134.70Sectiunea dezvoltare134.70
134.70870205 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 580103 Cheltuieli neeligibie                                                                                              Obiectiv de investii „Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in orasul Jibou”700250 Alte servicii publice                                                                       710130 Alte active fixe Studiu de trafic pentru mobilitate urbana36.00
  84020303 Starzi 7103 Reparatii capitale Reparatii drumuri comunale la sate Rona Cuceu Husia72.00
  870205 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 8104 Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE26,70
50.00SPITAL ORASENESC DR TRAIAN HERTA JIBOU50.00
50.00661006 Spitale generale 7103 Reparatii capitale Reparatii capitale spital661006 Spitale generale 710130 Alte active fixe Achizitii echipamente si apartura pentru dotare bucatarie si intretinere50.00

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.5   Prezenta se comunică cu :

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

    POP CORNEL EUGEN                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA