HOTĂRÂREA nr 190 Din 19. 12. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA nr  190

Din  19. 12. 2017

Privind completarea  domeniului public de interes local cu un imobil /apartament situat în strada Libertății nr. 25 ap. 3 bloc L.17  și darea acestuia în administrarea Spitalului orășenesc Jibou

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:

– expunerea de motive a d-lui Primar;

– raportul nr 14.654/19.12.  2017  al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, privind completarea  domeniului public de interes local cu un imobil  situat în strada Libertății nr. 25 ap. 3 bloc L.17 ap. 3  în suprafață de 78,03 mp și darea acestuia în administrarea Spitalului orășenesc JIbou .

– cererea nr. 14.588din 18.12.2017 a Spitalului orasenesc Jibou   prin care solicita darea in administrare apartamentul nr 3 din blocul nr L17  in care functioneaza  laboratorul de analize medicale  si pentru care spitalul plateste lunar o chirie de 238,27 lei .

Potrivit HG nr 529/2010 si OUG nr 48/2010 incepand cu data de 01.07. 2010  Spitalul orășenesc a trecut  în subordinea autorității locale;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

     În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

     În baza prevederilor art. 36  lit. c,  din Legea nr. 215/2001, republicată;

     În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

HOTĂRAȘTE:

       Art.1  Se completează domeniul public de interes local al orașului Jibou , Secțiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea   unui imobil/apartament nr. 3  în suprafață de 78,03 mp .situat în strada Libertății nr. 25 ap. 3 bloc L.17.

     Art.2  Se aprobă darea acestuia în administrarea Spitalului orășenesc Jibou începând cu data de 01.01.2018  cu aceeași dată încetează  contractul de închiriere pentru spațiul dat în administrare .

     Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art.4  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de sedinta

         –   Spitalul orasenesc JIbou

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA