HOTĂRÂREA nr.143

Din 29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂREA nr.143

Din 29.08.2023

privind acceptarea ofertei de donație  a suprafaței  de 726 mp teren, compusă din două imobile

 Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 10269   din 11.08. 2023, al Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10268  din 11.08. 2023;

-Avizele comisiilor  de specialitate ale Consiliului local Jibou;

-Art. 129 alin.(2), lit,,c,, alin.(14), art.287, lit ,,b”, art.289, art.296, alin.(2)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

-OFERTA DE DONAȚIE în formă autentică, prin care numiții Mureșan Andrei Traian Ioan domiciliat în orașul Jibou, str.Stadionului nr.31 și soția Mureșan Mihaela, domiciliată în localitatea Var nr.1/B, orașul Jibou, arată că sunt de acord să doneze către UAT ORAS JIBOU suprafața totală de teren de 726 mp;

-Prevederile art.863 din Legea 287/2009 Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Conform PUG în vigoare imobilul ( teren) se află în unitatea teritorială de referință LC Jibou, zonă mixtă de locuințe și activități complementare de comerț și servicii cu regim mic de înălțime maxim P+1 sau D+P+M; 

-Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 13, alin. (5)  din  Ordinul  nr. 600/2023 din 8 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129 (2) lit.b, (4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art. 139 alin.3 lit.g), art.196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acceptarea ofertei de donație a suprafaței totale de 726 mp teren, compusă din două imobile:

-teren în  suprafață de 443 mp înscris în CF nr.54925 Jibou, identificat cu nr. cadastral 54925 și teren în suprafață de 283 mp, înscris în CF nr.54929 Jibou, identificat cu nr. cadastral 54929, proprietatea numiților Mureșan Andrei Traian Ioan domiciliat în orașul Jibou, str.Stadionului nr.31 și soția Mureșan Mihaela  domiciliată în localitatea Var nr.1/B, orașul Jibou, identificat potrivit documentației cadastrale întocmită de d-nul Uleniuc Vasile Sergiu – topograf autorizat, necesar realizării tramei drumului public ,,extindere strada Orizontului.

Art.2 Aprobarea întabulării imobilului – teren categoria de folosință,,drum” ce se identifică potrivit ofertei de donație, documentației cadastrale întocmite de către d-nul Uleniuc Vasile Sergiu – topograf autorizat, extraselor CF nr. 54925 Jibou nr.cadastral 54925 și CF nr.54929 Jibou nr.cadastral 54929, parte integrantă, în domeniul public al Orașului Jibou în vederea asigurării tramei drumului public extindere str.Orizontului.

Art.3 Tarifele OCPI şi onorariile notariale achitate în regim normal pentru donarea imobilului şi pentru încheierea în formă autentică, respectiv înscrierea în C.F. a donaţiilor se suportă de către Orașul Jibou.

Art.4 Se aprobă înscrierea în domeniul public al Orașului Jibou cu titlu de donaţie a suprafeţei totale de 726 mp teren cu destinația de drum public, compusă din două imobile:

-teren în  suprafață de  443 mp înscris în CF nr.54925 Jibou, identificat cu nr. cadastral 54925 și teren în suprafață de 283 mp, înscris în CF nr.54929 Jibou,identificat cu nr. cadastral 54929 în vederea realizării  extinderii străzii Orizontului.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.6 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

           -Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Comp. Agricol și Cadastru

           -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar de ședință/publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                SZANTO IOAN                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                            TEGLAȘ RODICA