HOTĂRÂREA  nr.155

Din  29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.155

Din  29.08.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  septembrie 2023

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. Art.139 (1,3), art. 196 alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna septembrie 2023 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Pop Cornel Eugen,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi secretarul general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului-județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

            -Persoana menționată la articolul 1

            -Dosar hotărâri /publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

              SZANTO IOAN                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                              TEGLAȘ RODICA