PH 2 din 30.01.2018

nr. 2 din 30.01.2018
HOTĂRÂREA nr. 2 Din 30.01. 2018 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locala a Orasului Jibou ,Serviciul Public comunitar local de evidenta a persoanelor Jibou ,Serviciul Public de Gospodarie comunala ,Serviciul Salubrizare Jibou
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 2

Din 30.01. 2018

Privind stabilirea salariilor de baza  pentru functionarii publici  si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locala a Orasului  Jibou ,Serviciul Public comunitar local de evidenta a persoanelor Jibou ,Serviciul Public de Gospodarie comunala ,Serviciul Salubrizare Jibou

              Consiliul local al Oraşului Jibou,

Având în vedere referatul nr 953/23.01. 2018   al Biroului resurse umane privind stabilirea   salariilor de baza  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou , Serviciul Public de Gospodărie comunală .

Văzând expunerea de motive a domnului primar, procesul verbal nr. 952/23.01.2018 de consultare a organizației sindicale , Avizul favorabil al comisiilor de  specialitate ;

În baza prevederilor art 3(4) art 6 ,art  11, art. 38 alin (3) lit. a și e, a Legii cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , HG nr 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată , OUG nr 79/08.11.2017 pentru  modificarea și completarea  Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal ;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 91/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri  fiscal-bugetare , modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În temeiul art.36 alin (2) l și art. 45 alin  (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1  Începând cu 01.01.2018 se stabilesc  salariile de bază în valori nominale în lei pentru funcțiile  publice  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și serviciilor subordonate Consiliului local ca urmare a transferării cotelor de contributie de asigurari sociale obligatorii, de la angajator la angajat conform anexei 1 parte integrantă din   prezenta.

                Art.2  Începând cu 01.01.2018 se stabilesc salariile de baza  în valori nominale în lei pentru funcțiile contractuale  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și serviciilor subordonate Consiliului local ca urmare a transferarii cotelor de contributie de asigurari sociale obligatorii de la angajator la angajat, conform anexei 2 parte integrantă din  prezenta.

Art.3 Începând cu 01.01.2018 salariile de bază ale personalului din cadrul Casei de Cultură, Bibliotecă Orășenească, Asistenții personali, Cabinetul Școlar se majorează cu 25% potrivit art. 38 alin. 3) lit. a și e și art.7 din OUG 90/2017.

                Art.4 Cu data de 01.01.2018 își încetează aplicabilitatea HCL nr.67 din 28.07.2017.

                Art.5 Persoanele  nemulţumite se pot adresa Tribunalului Sălaj, în condiţiile legii Contenciosului administrativ.

                Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. primar și Compartimentul resurse umane.

                Art.7 Prezenta se comunică cu:

Dl. Primar

Biroul resurse umane

Biroul buget, finanţe, contabilitate

Instituţia Prefectului Sălaj

Dosar de sedinta /dosar hotarari.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     Contrasemnează:

                PINTEA VICTOR                                                                               SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                              OPRIȘ MARIA