HOTĂRÂREA  nr.64

Din  28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA  nr.64

Din  28.03.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  aprilie 2023

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Art. 139 (1,3) art 196 (1) lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  aprilie 2023 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Tămășan Ovidiu,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi  secretarul general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4  Prezenta se comunică cu

           -Instituția Prefectului-județul Sălaj

          -Primarul orașului Jibou

          -Persoana menționată la articolul 1

          -Dosar hotărâri /Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

         BIG  VALENTIN                             SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA