HOTĂRÂREA nr.120 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.120

Din  28.07.2020

Privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către UAT Oraș Jibou a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Şcoli al României

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

– adresa nr.8946/29.06.2020 a Consiliului Județean Sălaj înregistrată cu nr.8309/21.07.2020 ;

– referatul de aprobare nr.8308/21.07.2020 a domnului primar;

– raportul nr.8309/21.07.2020 a secretarului orașului Jibou;

– prevederile art.9 şi pct.1.5. din anexa nr.6 la H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul Şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;

            – prevederile H.G. nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru Şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul Şcolar 2017-2018, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Şcoli al României în perioada 2017- 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul Şcolar 2017-2018;

            – prevederile art.I pct.12 şi art.III din H.G. nr.52/2019 privind modificarea şi completarea H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul Şcolar 2017-2018;

– prevederile art.1 alin.4-5, art.3 alin.11 din O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru Şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) raportat la alin (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilităţii de către UAT Oraș Jibou a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi acontractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Şcoli al României.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ in conditiile legii nr 554/2004

            Art.3 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar .

            Art.4 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Consiliul Județean Sălaj                                                  

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                        OPRIȘ MARIA