HOTĂRÂREA nr. 78 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.78

Din 25.05.2021

privind stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii

aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021și completarea

HCL nr.166/2020

         Consiliul Local al oraşului Jibou,

         Având în vedere:

         -Raportul nr. 6990  din  20.05.2021 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021și completarea HCL nr.166/2020;

         Referatul de aprobare nr.  6989  /20.05.2021 a domnului primar ;

         -avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1,3 a Consiliului Local;

         În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         Văzând prevederile art.266 alin 5 și 6 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.196/2017 pentru modificarea art.465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

         OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

         Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                   

HOTĂRAȘTE:

         Art. 1         Se aprobă stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021 și  completarea  HCL nr.166/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 astfel:

  • taxa de 0,04 lei/mp/luna,  pentru anul 2021, pentru inchirierea terenurilor situate in loc Rona, nr 97/A (baza sportiva  ) in vederea desfasurarii activitatilor sportive  si
  • Taxa de 2 lei/mp/luna, pentru anul 2021, inchirierea cladirilor situate pe acest teren, utilizate ca si vestiare,  pentru desfasurarea activitatilor sportive;

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite si taxe locale.

         Art.3          Prezenta se comunică cu:

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar de sedinta

         -Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA