HOTĂRÂREA nr.67 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.67

Din 28 iulie 2017

privind stabilirea  salariilor de bază  pentru funcționarii  publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou , Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală , aleșii locali

Consiliul local al Oraşului Jibou.

            Având în vedere referatul nr.8366 din 18. 07. 2017  al Biroului resurse umane privind stabilirea   salariilor de baza  pentru functionarii publici  si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locala a Orasului  Jibou ,Serviciul Public comunitar local de evidenta a persoanelor Jibou ,Serviciul Public de Gospodarie comunala , alesii locali.

  Vazand expunerea de motive a domnului primar  , Avizul favorabil al comisiilor de  specialitate

In baza prevederilor art 11 din  legea – cadru nr 153/2017  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice .

      In temeiul 36(9) si art 45 alin( 1,2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

     Art.1  Începând cu 01.07.2017 se stabilesc  salariile de bază  pentru funcțiile  publice  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și serviciilor subordonate Consiliului local conform anexei 1 parte integranta din   prezenta.

     Art.2  Începând cu 01.07.2017 se stabilesc  salariile de bază  pentru funcțiile  contractuale  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și serviciilor subordonate Consiliului local conform anexei 2 parte integranta din  prezenta.

     Art.3  Începând cu data de 01.07.2017 se stabileşte indemnizaţia de şedinţă în procent de 4% din indemnizatia primarului UAT Oraș Jibou  numărul  maxim de ședințe pentru care se acordă  indemnnizația este de 2 ședințe /luna(1 ședința ordinară,1 ședința de comisie de specialitate ).

     Art.4 Persoanele  nemulţumite se pot adresa Tribunalului Sălaj, în condiţiile legii Contenciosului  administrativ.

     Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.  primar  și d.na Teglaş Rodica,  inspector  Biroul resurse umane.

     Art.6 Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Biroul resurse umane

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Sălaj

           – Dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

Opris Maria