HOTĂRÂREA NR. 15 din 26 februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 15

                                                Din 26 februarie 2013

Privind trecerea  unei suprafeţe de teren în domeniul public al oraşului Jibou.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 februarie 2013,

            Având în vedere: 

– expunerea de motive nr.676/04.02.2013 a d-lui Primar privind necesitatea trecerii unei suprafeţe de teren  în domeniul public al orasului Jibou,la cererea cultului baptist,  teren situat la intrarea in satul Cuceu cu destinaţia de cimitir, teren care este utilizat in acest scop de către Cultul Baptist din Cuceu deorece Cultul ortodox are cimitirul în proprietate lângă Biserica ortodoxă si care nu face obiectul proiectului de hotarare. Terenul propus a se trece în domeniul public  urmează să fie dat în administrare, cu destinatia de cimitir cultelor neoprotestante si cultului ortodox din satul Cuceu,  în scopul împrejmuirii şi întreţinerii corespunzătoare a acestuia, conform parcelării care se va aproba de Consiliul Local fiecărui cult.

– referatul nr.677/04.02.2013 al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi administrarea domeniului public şi privat privind propunerea de trecere în domeniul public a unei suprafete de teren cu destinatia cimitir in satul Cuceu si darea in administrare a acestuia cultelor neoprotestante si cultului ortodox, astfel încât să aibă acces separat şi să fie administrat individual

– Avizele  nr.1067,1068,1069/25.02.2013 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            In baza  prevederilor:

–  art. 36 alin 1 din Legea nr.18/1991, cu modificarile si completările ulterioare;

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 36 alin. 2 lit. c şi ale art. 120 din Legea nr.215/2001 privind adminsirtaţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45 alin.1 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările utlerioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Trecerea unei suprafeţe de teren în domeniul public al oraşului Jibou,  Secţiunea Bunuri Imobile, categoria: cimitir, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar, d-na secretar şi biroul urbanism, amenajarea teritoriului şi administrarea domeniului public şi privat.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          Contrasemnează:

                          Bujor Ioan                                                         Secretar oraş: 

    Opriş Maria