HOTĂRÂREA nr. 53 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr. 53

Din 20.04.2021

PRIVIND MODIFICAREA  STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI ORASENESC JIBOU DR.TRAIAN HERTA

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

-raportul de specialitate nr.5670/19.04.2021 al Spitalului Orășenesc Jibou  Dr. Traian Herța și  referatul de aprobare  nr. 5669/19.04.2021 al domnului primar;

            – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța ;

-Ordinul ministrului sănătății nr. 1869 din 4 noiembrie 2020, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextual epidemiei de coronavirus Covid-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medical pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza II și a Listei cu spitalele de support pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-Cov-2, prin care Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța este inclus în anexa nr. 3 – Lista cu spitalele suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul  SARS-CoV-2

                        În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1 Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța .

            Art.2 Se aprobă suplimentarea cabinetelor din Ambulatoriul de specialitate cu încă un cabinet de nutriție, diabet zaharat și boli metabolice la Spitalul Orășenesc Jibou  Dr. Traian Herța .

            Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către  Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.  

            Art.4 Prezenta se comunică cu:

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.  

-Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                              SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA