HOTĂRÂREA nr. 126 din 23.10.2018

HOTĂRÂREA nr. 126

Din 23.10.2018

privind aprobarea sumei de 10.000 lei  necesare pentru achiziționarea  unui complex cu statuete intitulat „Nașterea Domnului„ și amplasarea acestuia sub cortul luminos în proximitatea Catedralei Sf .Prorooc Daniel și  Sf. Mare Mucenic Gheorghe

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul  nr. 12747/16.10.2018 a Compartimentului Disciplina în Construncții  si Protectia Mediului

-avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local ;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

–  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

În baza prevederilor art. 41-44 din Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 36 alin. ( 2),lit d ,art 36 alin 6 lit a pct 14  din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 (2), lit. a) și art. 115 alin (1) nlit. b) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 

ART.1 Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei  necesare pentru achiziționarea  unui complex cu statuete intitulat „Nașterea Domnului„ și amplasarea acestuia sub cortul luminos în proximitatea Catedralei Sf .Prorooc Daniel și  Sf. Mare Mucenic Gheorghe, din orașul Jibou.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar.

ART.3 Prezenta se comunică cu ;

  • Primar
  • Institutia Prefectului –județul Sălaj
  • Compartimentului Disciplina în Construncții si Protectia Mediului
  • Serviciul contabilitate
  • Dosar hotărâri/Dosar de ședință
  • -Mass-media/Publicitate

             

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria