HOTARAREA NR 2

din  25.01.2022

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 2

din  25.01.2022

privind utilizarea excedentului din anii precedenți

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– referatul nr. 56 din 04.01.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– prevederile art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr .1 a Consiliului local, referatul de aprobare al primarului;

 În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1  Utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenți în anul 2022 în sumă de  11.614.847,91 lei .

Art.2 Utilizareaexcedentului bugetului de venituri și cheltuieli ale Activităților finanțate integral din venituri proprii din anii precedenți în anul 2022 în sumă de 386.419,54 lei

Art.3 Validarea dispoziției nr.23/04.01.2022 privind utilizarea excedentului din anii precedenti.

          Art.4 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.5 Prezenta  se comunică cu:

          – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

– Trezoreria Orașului Jibou.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA