HOTĂRÂREA NR. 88 din 17 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 88

                                                Din 17 decembrie 2013

Privind alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 17 decembrie  2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului privind alocarea unor fonduri pentru pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou.

– referatul nr.5693/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari

–    avizele nr.6080, 6081 si 6082 din 16 decembrie 2013    ale  comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 1200 lei din bugetul local pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori formate din elevi si prescolari, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Almas Ioan                                                                          SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria