HOTĂRÂREA nr . 24 Din 26.02.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr . 24

Din 26.02.2019

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie  2019

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

          Porivit  prevederior  Legii nr 393/2004 privind Statutul Aleșilor  locali ,cu modificările și completările ulterioare .

          În temeiul art. 35,  39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  martie 2019 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către doamna/domnul consilier Țăran Daniel în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

          Art.4   Prezenta se comunică cu

                    – Instituția Prefectului județului Sălaj

                   –          Preşedintele de şedinţă

                   –          Domnul Primar

                   –          Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul

Mureșan Augustin