HOTĂRÂREA nr. 14 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 14

din 28.02.2017

Privind achizionarea unui teren înlocalitatea Jibou  strada Castanilor Cartierul T. Vladimirescu

            Consiliul local al orașului Jibou ,întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2017

            Având în vedere:

            Raportul de specialitate  nr 1864 din 20.02.2017 privind  achizionarea  unui teren în strada Castanilor în vederea realizării  investiției“Amenajare teren  pentru  petrecerea  timpului liber”

            Expunerea de motive a domnului primar

            Avizele vaforabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr 1 si 3.

            Potrivit prevederilor art 36 alin 9 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată :

            În temeiul prevederilor art 45  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată :

HOTĂRĂȘTE

             Art.1-Achiziționarea suprafeței de 789 mp teren intravilan  înscris în CF 1614 Jibou  

nr top 70/c proprietatea numiților  Molnar Edith , Szelei Ștefan, Szelei Ferenc, Biro Eva  la prețul de 35.698 conform raportului de evaluare întocmit de catre  SC DEMED EXPERT SRL, in vederea realizarii investitiei “Amenajare teren  pentru  petrecerea  timpului liber”.

 Terenul este situat în loc. Jibou  str. Castanilor, cartierul T. Vladimirescu având vecinătățile mentionate în raport

             Art.2 -Însușirea raportului de evaluare întocmit de către  SC DEMED EXPERT SRL, parte integrantă din prezenta.

              Art.3 -Domnul primar este împuternicit  să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului  la un birou notarial.

              Art.4-Prezenta se comunică cu:

                        -Domnul Primar

                        -Instituția Prefectului județului Sălaj         

                        -Persoanele menționate la art 1 .

                        -Compartimentul contabilitate     

                        -Compartimentele urbanism și investiții

                        -Dosar de ședință /publicitate

Președinte de ședință                                                       Contrasemnează Secretar

          Indreieș Ana –Claudia                                                                          Opriș Maria