HOTĂRÂREA nr. 75 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.75

Din 25.05.2021

Privind aprobarea finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă

         Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

         – raportul nr. 6920  din    19.05.2021prin care se propune aprobarea finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;

-Procesul verbal al comisiei sociale prin  care s-a validat dosarul depus de Asociatia Club Sportiv Rapid Jibou obtinand un punctaj de 78 de puncte din 100.

         – Referatul de aprobare a domnului primar nr.6919/19.05.2021;   

         – adresa cu nr.5949/23.04.2021prin care UAT oraș Jibou a anunțat posibilitatea de depunere a cererii de finanțare a structurilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ teritoriale Jibou, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;

         – HCL nr. 150/29.10.2019, a fost aprobat Regulament pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, modificat prin HCL nr. 58/20.04.2021 ;

         – art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b și art. 69 alin.1-3 din  Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

         Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

     În temeiul  prevederillor art. 129 (2)lit, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 60 000 lei din bugetul local al orașului Jibou pentru finanţarea Asociației Club Sportiv Rapid Jibou in vederea participarii echipei de fotbal ACS Rapid Jibou  la competitiile sportive  desfasurate de catre AJF si  FRF in perioada 01.04.2021-30.06.2021.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Compartimentul Contabilitate

         -Dosar de ședință /dosar hotărâri

         -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA