HOTĂRÂREA nr. 174 Din 19.12.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA nr. 174

Din  19.12.2017

Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2018

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul nr.13.998 din 04.12.2017 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului; 

            -expunerea de motive a d-lui Primar, avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Văzând prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată  cu modificări  prin Legea nr.267/2006;

În temeiul art. 36(2) lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă programul de măsuri  pentru salubrizarea și igienizarea  cursurilor de apă, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului. 

            Art.3 Prezenta se comunică cu:     

            -dl.Primar

            -dl.viceprimar

            – compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri.

            -Poliția locală

            -Serviciul de gospodărie  comunală

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA