HOTĂRÂREA nr.94 Din 31.05.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA nr.94

Din 31.05.2023

privind rectificarea bugetului pe trimestrul II anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale nr. 7154 din 30.05.2023;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 7153 din 30.05.2023;

-Proiectul “ Modernizare Liceul Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou”, cod SMIS 122405 unde Orasul Jibou este beneficiar, proiect contractat in cadrul POR/318/10/2/ Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vietii, au fost încasate sume de la Fondul European de Dezvoltare Regională în urma cererii de rambursare nr.1;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor 273/2006 Legea  privind finantele publice locale, art 49,alin 4, art 58 alin. 1 lit. a;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art. 139 alin.  (1,3) art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Se aprobă virarile de credite bugetare dupa cum urmează:

Reduceri mii leiUAT ORAS JIBOUMajorari mii lei
306.14650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 850102 Plati efectuale in anii anteriori si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 580103 Cheltuieli neeligibile Obiectiv de investitii: Reabilitarea si modernizarea scolii Lucian Blaga306.14

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului pe trim. II 2023, astfel:

                                                                                                                                               mii lei

 Venituri                                                                                                                                

400214  Sume din excedentul bugetului local utilizate                                                        160.00  

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                   

426900 Subv de la bugetul stat catre bug locale necesare  sustinerii

derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile                                          9.90 

Cheltuieli                                                                                                                             

84020303 Starzi                                                                                                                     60.00  

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport                                                             5.00      

-masina de tuns gazon         

710130 Alte active fixe                                                                                                           55.00   

Obiectiv de investitii:

-achizitie teren str. Viitorului                                                                                                 

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                         109.90

580102  Finantare externa nerambursabila                                                                               9.90

Obiectiv de investitii: Modernizare Liceul Tehnologic Octavian Goga

  si construire sala de sport

580103 Cheltuieli neeligibile                                                                                                100.00          

Obiectiv de investitii: Modernizare Liceul Tehnologic Octavian Goga

  si construire sala de sport

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         – Primarul orașului Jibou

         – Serviciul Buget, finanțe, contabilitate impozite și taxe locale

– Trezoreria Jibou

– Dosar de ședință/publicitate

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

              CHIȘ CIPRIAN                                     SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                         TEGLAȘ  RODICA