HOTĂRÂREA NR.30

Din 09.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.30

Din 09.03.2022

privind Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru  investitia DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.  3138/08.03.2022 al domnului Primar, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 1 si 3 ;

-Raportul de specialitate nr. 3140/08.03.2022 al Compartimentului  Management de  Proiecte și Achiziții Publice,  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d art 139 (1,3)   din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ <

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă cererea de finanțare  pentru investiția DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

ART 2. Se aprobă devizul general estimativ aferent investiției ”DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ”, in cuantum de 20.858.798,60 lei (TVA inclus), conform anexei 2 la pezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 523.652,31 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

ART 4. Se împuternicește primarul ORASULUI JIBOU, dl. DAN GHIURCO să semneze toate actele necesare pentru obținerea finanțării şi încheierea contractului de finanțare, să semneze contractul de finanţare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea finanțării, implementarea proiectului si decontarea cheltuielilor aferente.

          ART 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Managementul Proiectelor si Achizitii Publice        

ART 6. Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul Management de Proiecte si Achizitii Publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                POP CORNEL EUGEN                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                              OPRIȘ MARIA