HOTĂRÂREA nr.80 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.80

Din  16.06.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru obiectivul „Extindere modernizare retele apa AC.MF 797/94”.

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.6765/15.06.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 ;

-referatul de aprobare  nr.6764/15.06.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel:

             VENITURI                                                                                  101,00 miilei

  30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

                         de catre institutiile publice                                             101,00 miilei

           CHELTUIELI                                                                                101,00 miilei

CAP 70.02.05.01 Alimentare cu apa                                                       101,00 miilei

        71.01.30 Alte active fixe

            Obiectivul de investitii-Extindere modernizare retele apa AC.MF 797/94

împartit pe trimestre astfel:

TOTAL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
101.00 0 50,50 25,25 25,25
         

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA