HOTĂRÂREA nr. 31 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 31

Din 28 Martie 2017

privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă  rezultată în urma decolmatării părăului Valea Roșie prin defrișarea vegetației lemnoase existente pe maluri

           Consiliul local al oraşului Jibou,

          Având în vedere:

            -raportul de specialitate  nr.3622 din 23.03.2017 al domnului viceprimar

ing. Sarkozi Paul prin care se propune  valorificarea  cantității de 16 mc lemn, cantitate  rezultată din acțiunea de defrișare pe malurile pârâului Valea Rosie , prin atribuirea acesteia   școlilor din raza noastra de activitate , Rona și Cuceu,

            -expunerea de motive a domnului primar,avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,

            -actul de punere în valoare a masei lemnoase nr.1122902 și autorizatia de exploatare cu nr.1128736 din data de 23.03.2017,  emise de către Ocolul Silvic Jibou

            În conformitate  cu prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic.

            În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit c,d și art.45 alin(3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă  atribuirea  cantității de 16 mc școlilor din Cuceu și Rona pentru consum  propriu.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredintează  domnul Primar .

     Art.3 Prezenta se comunică cu :

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnul  Primar

            -Compartimentul Buget, Finanțe,Contabilitate , Impozite și taxe

            -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

            -Mass-media

            -Școlile din Cuceu și Rona

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                Micle Corina

              Muresan Augustin

                Csatlos Sandor