HOTĂRÂREA NR. 31 din 28 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                                HOTĂRÂREA NR. 31

                                                                Din 28 mai 2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru luna IUNIE 2013

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2013,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

                In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                                Hotărăşte:

                Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  dl. consilier Rus Dan  pentru conducerea şedinţelor din luna iunie 2013.

                .

                Art. 3 –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                                     Petris Flavia                                                                     SECRETAR ORAS,

                                                                                          Opriş Maria