HOTĂRÂREA NR.148 Din 29. 11 2016

ROMANIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.148

                                                Din  29. 11 2016

 Privind  asigurarea  transportului   unor  elevi  la Cupa de Craciun  Atletico la ARAD

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29. 11. 2016

            Având în vedere.

  • expunerea de motive  a primarului orasului Jibou,

solicitarea  nr 14.678 din 21.11.2016  a parintilor elevilor care participa  la Cupa de Craciun  Atletico la ARAD

                       –  solicitarea facuta de catre  Clubul Sportiv Rapid JIBOU  de a fi sprijiniti pentru efectuarea deplasarii la  manifestarea sportiva mai sus  amintita ,

                         -raportul nr 14681  din 21. 11. 2016  a  compartimentului Buget ,finante,contabilitate privind asigurarea  transportului   unor  elevi  la Cupa de Craciun  Atletico la ARAD 

-Avizul favorabil   al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

           In conformitate  cu prevederile legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Asigurarea transportului cu microbuzul din dotare   unor  elevi  la Cupa de Craciun „ Atletico” la ARAD ,care se desfasoara  la  sfarsitul lunii noiembrie a.c.

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

               Ing. Stana  Ioan                                                                                Secretar oraş,

                                                                                                                      Opris Maria