HOTARAREA NR. 25 Din 23 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞ JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 25

                                                Din 23 februarie 2016                                      

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a  doua parcele teren situate in orasul Jibou, Parcul Industrial  apartinand  domeniului privat al orasului Jibou.

Consiliul Local al Orasului Jibou,

            Având în vedere referatul nr. 1963/14.02.2016 al Biroului urbanism si contabilitate, expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si nr.3 a Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.c coroborat cu art.123 alin 1 si 2  din

Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(2,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aproba  vanzarea prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a doua parcele de teren  situate in orasul Jibou, in incinta Parcului Industrial, astfel:

–  o parcela in suprafata de 2752 mp inscrisa in CF 52681 cu un pret minim de pornire de 45.000 lei;

– o parcela in suprafata de 2822 mp inscrisa in CF 52683 cu un pret  minim de pornire de 46.250 lei.

Art. 2– Se aproba  Caietul de sarcini cu documentatia de licitatie aferenta   pentru fiecare parcela conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta  hotarare.

            Art. 3 – Se aproba raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat ing. Dehelean Gheorghe SC Demed Expert SRL.

            Art.4 – Se desemneaza domnii  consilieri Rus Dan si Vincze Ioan membri titulari in comisia de licitatie si domnii consilieri Csatlos Sandor si Almas Ioan membri supleanti.

            Art. 5– Se imputerniceste d.na Indreies Ana-Claudia, viceprimarul orasului Jibou pentru a semna in fata notarului public contractul de vanzare cumparare a imobilului.

            Art. 6 – Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza,

 Vincze Ioan                                                                 Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria